Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

De Kring is een onafhankelijke uitgeverij, opgericht in 2012. De webshop wordt gevoerd onder de naam http://www.uitgeverijdekring.nl/ (hierna: uitgeverijdekring.nl).

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van uitgeverijdekring.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door uitgeverijdekring.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2.5 Indien door een gerechtelijke uitspraak of door een bindende uitspraak van een andere bevoegde instantie een van de artikelen van deze Voorwaarden ongeldig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden in stand.

 

Artikel 3. Overeenkomsten

Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling van een klant door uitgeverijdekring.nl. uitgeverijdekring.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant meegedeeld.

 

Artikel 4. Prijzen

4.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Verzendkosten (indien van toepassing) zijn niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.

4.2 Voor bestellingen binnen Nederland worden door ons geen verzend- & administratiekosten berekend. Buiten Nederland worden wel verzendkosten berekend, die op uitgeverijdekring.nl onder ‘Klantenservice/Veelgestelde vragen’ vermeld staan. Verzend- & administratiekosten hoeven niet te  worden voldaan indien de klant gebruik maakt van het 14 dagen herroepingsrecht (zie artikel 9).  De klant is echter wel gehouden het product op eigen kosten te retourneren. Het retouradres hiervoor is:

Webshop De Kring

o.v.v. retour internetbestelling

Beethovenstraat 114A

1077 JP Amsterdam

E-books zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.

4.3 In sommige gevallen is sprake van actieprijzen. Actieprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt.

4.4 uitgeverijdekring.nl kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke zet- of drukfouten. Aan onjuiste prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 5. Betalingen

Betaling geschiedt uitsluitend via iDEAL. U heeft hiervoor een Nederlandse bankrekening nodig.

 

Artikel 6. Levering

6.1 uitgeverijdekring.nl streeft ernaar om bestellingen in Nederland op werkdagen binnen 24 uur na ontvangst van de betaling af te leveren op het door de klant afgegeven afleveradres, mits vóór 17.00 uur besteld/betaald én mits leverbaar. Hiertoe is uitgeverijdekring.nl echter niet verplicht.

N.B.: Dit geldt niet voor de maandag, omdat PostNL dan niet bezorgt.

6.2 De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling, behalve voor zover de vertraging niet aan uitgeverijdekring.nl kan worden toegerekend c.q. wederzijds is overeengekomen dat de termijn voor bepaalde tijd verlengd is. Indien de leveringstermijn toch oploopt tot meer dan 30 dagen, dan kan de klant de bestelling direct ongedaan maken, waarbij de klant reeds betaalde gelden binnen 30 dagen terug ontvangt van uitgeverijdekring.nl.

6.3 Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk dertig (30) dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. uitgeverijdekring.nl zal in dat geval indien van toepassing voor vlotte terugbetaling zorgdragen

 

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de terzake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan uitgeverijdekring.nl verschuldigd is, heeft voldaan.

 

Artikel 8. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

8.1. De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door uitgeverijdekring.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

8.2. De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Uitgeverij De Kring, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

8.3. Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitgeverij De Kring, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf. 

 

Artikel 9. Bedenktijd

9.1 uitgeverijdekring.nl hanteert, behalve voor e-books, een bedenktijd (herroepingsrecht) van 14 dagen.

9.2 De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden, en eventuele schade, gebreken en/of afwijkingen aan Uitgeverij De Kring te melden.

9.3 In het kader van deze bedenktijd mag de klant, indien de klant het product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, het product binnen 14 dagen na aflevering aan uitgeverijdekring.nl retourneren op de wijze zoals bij aflevering aangegeven. De adresgegevens voor de gefrankeerde retourzending vindt u onder artikel 4.2 en op de website http://www.uitgeverijdekring.nl/ onder "Over ons". Bij het retourneren dient het product in de originele verpakking verpakt te zijn en compleet, onbeschadigd en ongebruikt te zijn. U kunt onder geen beding bestellingen die naar u zijn verzonden retourneren in de winkels.

9.3 Indien de klant gebruik maakt van de bedenktijd zal Uitgeverij De Kring het reeds betaalde bedrag binnen dertig dagen aan de klant terugbetalen, met uitzondering van de verzendkosten voor de retourzending.

9.4 E-books zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Conform Art. 6 lid 3 van de Richtlijn 97/7/Eg is de bedenktijd eveneens niet van toepassing, indien de verkoop:

- voorwerpen betreft die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben, zoals op maat gemaakte en/of gepersonaliseerde boeken.

 

Artikel 10. Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en uitgeverijdekring.nl, dan wel tussen uitgeverijdekring.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en uitgeverijdekring.nl, is uitgeverijdekring.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van uitgeverijdekring.nl.

 

Artikel 11. Overmacht

uitgeverijdekring.nl heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat uitgeverijdekring.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die in verband daarmee ontstaan zullen worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Amsterdam.